Allans strandlov

 

Fy, fy, skamme, det må du ikke!

Man må som udgangspunkt ikke søge med metaldetektor på stranden jf. “Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen”, § 28, punkt 10. Hvis alligevel du gør det, er det lige så ulovligt som at bruge projektører eller andet stærkt lys, opstille et telt eller benytte en radio på støjende måde.

Gad i øvrigt vide om det er forbudt at opstille et strandtelt? Så er jeg nemlig mere kriminel end først antaget!

Ifølge “Bekendtgørelsen om offentlig orden” må man i øvrigt heller ikke tisse i skoven.

Og sådan er der så meget.

Men personlige opfattelse er, at det nok er OK alt sammen, bare det sker på en måde, så man ikke forulemper andre. Jeg har i hvert fald ikke haft andet end positive oplevelser med at søge på stranden. Og jeg mener endda at have tisset i en skov i forbindelse med en militærøvelse i 1992.

Hvis der er tale om en strand, der hører under Naturstyrelsen, kan man søge om en tidsbegrænset tilladelse til at gå på Naturstyrelsens arealer. Dette er dog lidt omstændeligt, idet du skal dokumentere at du har et formaliseret samarbejde med et statsanerkendt museum, hvilket måske er lidt bureaukratisk, hvis du blot ønsker at finde et par mønter sammen med børnene på Løkken Strand i din sommerferie. Men det er mit indtryk, at tilladelserne til at søge på Naturstyrelsens arealer er til at få fat i, blot man leverer den nødvendige indsats på papirfronten. Personligt har jeg indtil videre undladt at forstyrre museerne med den slags “pjat”. Selv om jeg selvfølgelig vil gøre det, hvis jeg bevæger mig væk fra stranden!

Hvorom alting er, så har jeg puslet lidt med tanken om, hvordan den optimale lov om detektorbrug på stranden kunne se ud, set fra min søgesti.

Vær´sgo, her er den så, send gerne forbedringsforslag til undertegnede.

Strandfund

 

Allan Faurskovs (forslag til) lov om detektorbrug på stranden, I

§ 1 Søgeret

Stk. 1: Det er tilladt at søge med metaldetektor på alle offentlige danske strande.

Dog kan adgang til søgning være reguleret, fx på grund af fredning af et fortidsminde eller på grund af forhold der, permanent eller midlertidigt, forhindrer sikker færdsel på området.

Tilladelsen gælder for såvel ferskvandsstrande som saltvandsstrande, dog kun på strande der er ejet af staten, en region eller en kommune. Der må søges på flg. områder:

  • I alle sand- og stendækkede områder mellem vandstandslinien og bevoksningslinien
  • I alle sand- og stendækkede områder i vandet ud for stranden

Stk. 2: Det er ikke tilladt at søge på bevoksede strandarealer, med mindre man har fået tilladelse hertil af lodsejeren, eksempelvis en privatperson, en virksomhed, stat, region, kommune eller Naturstyrelsen.

Stk. 3: Det er ikke tilladt at skade nogen form for beplantning i forbindelse med detektorsøgning på strandene.

Stk. 4: Søgning skal ske med hensyntagen til strandens øvrige besøgende. I badesæsonen skal der holdes respektfuld afstand til badegæster, herunder specielt til badegæster der har slået sig ned på stranden.

Stk. 5: Hvis der i forbindelse med detektorsøgningen graves huller skal disse, af hensyn til strandens øvrige besøgende, tildækkes straks efter søgningen, således at stranden efterlades i samme stand som den forefandtes inden detektorsøgningen.

§ 2 Værdigenstande

Stk. 1: Findes der værdigenstande, herunder smykker, tegnebøger, elektronik eller andet, skal disse inden for 14 dage afleveres til ejeren eller til de rette myndigheder jf. loven om hittegods.

Stk. 2: Alle mønter samt pengesedler med en værdi på 200 kroner eller derunder, som findes løst i sandet og hvor ejeren ikke kan identificeres kan beholdes af detektorføreren.

Stk. 3: Enhver form for danefæ fundet på stranden skal afleveres til nærmeste museum jf. danefælovgivningen / Museumsloven.

§ 3  Affald

Stk. 1: Alt affald der graves op af sandet i forbindelse med søgning på strand skal opsamles og medbringes af detektorføreren. Det er detektorførerens ansvar at skaffe sig af med affaldet på autoriseret vis, eksempelvis i på stranden opstillede skraldespande, hvis sådanne forefindes.

Stk. 2: Såfremt der findes effekter der kan være til fare for offentligheden, herunder våben, ammunition eller miner, skal detektorføreren straks sikre at området forlades af alle personer i området, samt sørge for at de rette myndigheder alarmeres.

stranden

 

Allan Faurskovs (forslag til) lov om detektorbrug på stranden, II

Man kunne alternativt lave en mere simpel lov :

§ 1 Detektorsøgning på stranden

Det er tilladt at søge med metaldetektor på offentlig strand (alle strande ejet af stat, amt eller kommune) under hensyntagen til strandens øvrige besøgende og bevoksning samt under forudsætning af at stranden efterlades i ordentlig stand, dvs. at huller er dækket og alt opgravet affald er bortskaffet.

med-lov-skal-man-land-bygge

Foto: Flickr

Metaldetektor oplevelser og erfaringer