Menu Luk

Allans strandlov

Søgning med metaldetektor på stranden

Man må som udgangspunkt ikke søge med metaldetektor på stranden jf. “Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen”, § 28, punkt 10. Hvis alligevel du gør det, svarer det, ifølge denne bekendtgørelse, i ulovlighedsgrad til at ”bruge projektører eller andet stærkt lys, opstille et telt eller benytte en radio på støjende måde”.

Typiske strandfund

Men der er håb! Hvis der er tale om en strand, der hører under Naturstyrelsen, kan man søge om en tidsbegrænset tilladelse til at gå på Naturstyrelsens arealer. Dette er dog en lille smule omstændeligt, idet du skal dokumentere at du har et formaliseret samarbejde med et statsanerkendt museum, hvilket måske føles som lidt bureaukratisk, hvis du blot ønsker at finde et par mønter sammen med børnene på Saxild Strand i din sommerferie.

Det er mit indtryk, at tilladelserne til at søge på Naturstyrelsens arealer er til at få fat i, blot man leverer den nødvendige indsats på papirfronten. Personligt har jeg indtil videre undladt at forstyrre museerne med den slags “pjat” på strande ejet af det offentlige. Når børnene har gravet i sandet har jeg også gjort det.

Så er der til isen

Vær opmærksom på, at hvis der er tale om en strand, der er ejet af en privat person, så skal du have lov af den pågældende strandejer. Dette gælder både strande ved søer og ved havet.

Min personlige opfattelse er, at det burde være tilladt at søge på strande ejet af det offentlige, de tilhører jo os alle sammen. Forudsat, naturligvis, at det sker på en måde, så man ikke forulemper andre eller gør skade på natur eller fortidsminder. Jeg har selv kun haft positive oplevelser med at søge på stranden, faktisk har jeg flere gange fået ros for at fjerne affald fra strandene og folk på stranden virker meget interesserede og positive, når man vover at søge lidt i sandet.

En sand fornøjelse

Hvorom alting er, så har jeg puslet lidt med tanken om, hvordan den optimale lov om detektorbrug på stranden kunne se ud, set fra min søgesti. Man har jo lov til at håbe på, at tingenes tilstand kan ændres. Jeg har i hvert fald svært ved at forstå, hvad der begrunder dette forbud.

Værsgo, her er den så, faktisk i 2 versioner.

Allan Faurskovs (forslag til) lov om detektorbrug på stranden, version I

§ 1 Søgeret

Stk. 1: Det er tilladt at søge med metaldetektor på alle offentligt ejede danske strande. Søgning på privat ejede strande kræver tilladelse fra ejeren af stranden.

Dog kan adgang til søgning være reguleret, fx på grund af fredning af et fortidsminde eller på grund af forhold der, permanent eller midlertidigt, forhindrer sikker færdsel på området.

Tilladelsen gælder for såvel ferskvandsstrande som saltvandsstrande, dog kun på strande der er ejet af staten, en region eller en kommune. Der må søges på flg. områder:

  • I alle sand- og stendækkede områder mellem vandstandslinien og bevoksningslinien.
  • I alle sand- og stendækkede områder i vandet ud for stranden.

Stk. 2: Det er ikke tilladt at søge på bevoksede strandarealer, med mindre man har fået tilladelse hertil af lodsejeren, eksempelvis en privatperson, en virksomhed, stat, region, kommune eller Naturstyrelsen.

Stk. 3: Det er ikke tilladt at skade nogen form for beplantning i forbindelse med detektorsøgning på stranden.

Stk. 4: Søgning skal ske med hensyntagen til strandens øvrige besøgende. I badesæsonen skal der holdes respektfuld afstand til badegæster, herunder særligt til badegæster der har slået sig ned på stranden.

Stk. 5: Hvis der i forbindelse med detektorsøgningen graves huller, skal disse, af hensyn til strandens øvrige besøgende, tildækkes før hullet forlades, således at stranden efterlades i samme stand som den forefandtes inden detektorsøgningen.

Jeps, affaldet er sorteret fra

§ 2 Værdigenstande

Stk. 1: Findes der værdigenstande, herunder smykker, tegnebøger, elektronik eller andet, skal disse inden for 14 dage afleveres til ejeren eller til de rette myndigheder jf. loven om hittegods.

Stk. 2: Alle mønter samt pengesedler som findes løst i sandet og hvor ejeren ikke kan identificeres kan beholdes af finderen jf. loven om hittegods.

Stk. 3: Enhver form for danefæ eller potentielt danefæ fundet på stranden skal afleveres til nærmeste museum jf. danefælovgivningen / Museumsloven.

§ 3  Affald

Stk. 1: Alt affald der graves op af sandet i forbindelse med søgning på strand skal opsamles og bortskaffes af detektorføreren. Det er detektorførerens ansvar at skaffe sig af med affaldet på fornuftig vis, eksempelvis i på stranden opstillede skraldespande, hvis sådanne forefindes.

Stk. 2: Såfremt der findes effekter der kan være til fare for offentligheden, eksempelvis våben, ammunition eller miner, skal detektorføreren straks sikre at området forlades af alle personer i området, sørge for at de rette myndigheder alarmeres samt sikre at området er overvåget indtil myndighederne ankommer til stedet eller giver andre instruktioner.

Hvad synes bondejern.dk´s læsere?
Allan Faurskovs (forslag til) lov om detektorbrug på stranden, version II

Det var jo en længere smøre. For at holde bureaukratiet i skak kunne man alternativt lave en mere simpel lov:

§ 1 Detektorsøgning på stranden

Det er tilladt at søge med metaldetektor på offentlig strand (alle strande ejet af stat, amt eller kommune) under hensyntagen til strandens øvrige besøgende og bevoksning samt under forudsætning af at stranden efterlades i ordentlig stand, dvs. at huller er dækket og alt opgravet affald er bortskaffet.

Hvad stranden gemte